انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

Iranian Scientific Society of Medical Entomology

برای ورود به سایت کنگره اینجا را کلیک کنید.

تمدید فراخوان ثبت نام کاندیداتوری انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران
احتراما نظر به اینکه کمیته انتخابات انجمن در رابطه با تقاضای کاندیداهای هیات مدیره و بازرسین مبنی بر تمید مهلت ارسال مدارک موافقت نموده است، به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن می رساند، دریافت مدارک داوطلبان تا 12 آذرماه 1398 تمدید شد. دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی رئیس هیات مدیره انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران