انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

Iranian Scientific Society of Medical Entomology

برای ورود به سایت کنگره اینجا را کلیک کنید.

خبرنامه


خبرنامه پاییز و زمستان 1397 انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران منتشر شد. علاقمندان جهت مشاهده آن می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند:

خبرنامه پاییز و زمستان 1397 انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران منتشر شد. علاقمندان جهت مشاهده آن می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند:
از اعضای محترم انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران و همچنین علاقمندان به رشته حشره شناسی پزشکی دعوت می شود خبرنامه شماره پاییز و زمستان 1396 انجمن را در فایل پیوست ملاحظه فرمایند.

اعضای محترم انجمن می توانند متن خبرنامه شماره 1 -پاییز 1395- را در فایل پیوست ملاحظه فرمایند.

خبرنامه پاییز و زمستان 1397 انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران منتشر شد. علاقمندان جهت مشاهده آن می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند:
خبرنامه بهار و تابستان انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران منتشر شد. علاقمندان می توانند فایل مربوطه را در لینک زیر ملاحظه نمایند.

خبرنامه شماره 3 انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران منتشر شد. لطفا در فایل پیوست ملاحظه فرمایید.

دومین شماره خبرنامه انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران منتشر شد. متن کامل خبرنامه را می توانید در لینک زیر ملاحظه نمایید.