انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران

Iranian Scientific Society of Medical Entomology

برای ورود به سایت کنگره اینجا را کلیک کنید.

کتاب ها

جستجو

جغرافیای سلامت

دکتر احمدعلی حنفی بجد، آقای ذبیح الله چهاراهی

در این کتاب ضمن بیان کاربرد جی ای اس در مطالعات بهداشت و سلامت، اصول کار با نرم افزار بصورت مصور بیان شده است.

آذر 1396

اول

280

دکتر علیرضا زهرایی رمضانی- دکتر دی ال واننینگاما

ایران یکی از هفت کشوری است که حدود 90% لیشمانیوز جلدی دنیا از این کشورها گزارش می شود. در حال حاضر نوع جلدی و احشایی لیشمانیوزها از مشکلات مهم بهداشتی در کشور ایران بوده و ابتلاء به نوع احشایی در صورت عدم درمان با مرگ و میر بالایی همراه است. همچنین 9-5/1 درصداز بیماران مبتلا به AIDS ،آلوده به لیشمانیوزاحشائی می شوند و 70-25 درصد از موارد لیشمانیوزاحشائی در بالغین، مربوط به عفونتHIV در آنها می باشد. پشه خاکي هاي Phlebotominae (Diptera: Psychodidae)، تنها ناقلين بیولوژیک و قطعی شناخته شده انواع گونه هاي Leishmania در سراسر دنیا هستند. پشه خاکی ها همچنین باکتری بارتونلوزیس ( تب اورویا ، بیماری کاریون ) ، ویروس تب پشه خاکی از خانواده Bunyaviridae و جنسPhlebovirus ، ویروس توسکا و نیز ویروسهای چاکرس و پونتاتورو و همچنین ویروسهای Flaviviruses ، Orbiviruses و Vesiculoviruses را انتقال می دهند. پشه خاکیهای تحت جنس آدلریوس،ناقلین شناخته شده انواع انگل های لیشمانیوز احشائی وجلدی در کشورهای دنیای قدیم از جمله کشور ایران می باشند . پشه خاکی های تحت جنس Adlerius ناقلین leishmania major ، L.tropica ، L.donovani و L.infantum معرفی شده اند. تاکنون روشهای مختلفی برای شناسایی گونه های این تحت جنس استفاده شده است. عمده این روشها مبتنی بر خصوصیات مرفولوژیک آنها در جنس نر است چرا که ویژگی های مرفولوژیک در جنس ماده آنقدراختصاصی نیستند که بتوان با توجه به آنها گونه های مختلف را از یکدیگر تفکیک کرد و این در حالی است که فقط جنس ماده در انتقال بیماری در دنیا نقش دارد. از طرفی استفاده از خصوصیات مرفولوژیک به عنوان یک روش نهایی، فاقد جامعیت لازم برای تفکیک دقیق گونه ها ست. زیرا در طبیعت به صورت متوالی و به دلایل مختلف مانند عوارض پاتولوژیکی و ژنتیکی در بعضی از اعضاء بدن از جمله اعضای واجد ارزش تشخیص مرفولوژیک پشه خاکی ها تغییراتی رخ می دهد.این تغییرات در شکل ، ترجیح میزبانی ، استعداد انتقال بیماری و اکولوژی عمومی آنها مشاهده می شود که دلیلی بر ایجاد گونه های کمپلکس می باشد. همچنین استفاده از میکروسکوپ الکترونی و روش های فیزیولوژیک نظیر تست های ایزوآنزیم، بررسی های مولکولی بر روی پروتئین ها و آنتی ژنها ، هیدروکربنهای کوتیکولی و غیره نیز از یک طرف نیاز به دستگاه های گران قیمت مثل میکروسکوپ الکترونی، حفظ چرخه سرد و نیز کادر مجرب تخصصی دارد و از سوی دیگر این روشها به قدر کافی دقیق ، قابل تکرارو سریع نمی باشند. در کتاب حاضر جهت پی بردن به افتراق جنس نر و ماده گونه های مختلف این تحت جنس در نمونه های جمع آوری شده از نقاط مختلف کشور ، علاوه بر استفاده از مشخصات مرفولوژیک و نیز اندازه گیری و مورفومتریک صفات مهم تشخیصی در آنها ، از روشهای مولکولی و درخت فیلوژنی با استفاده از مقایسه توالی های ژنوتیپیک در آنها استفاده شده است. لذا ، ابتداء DNA ژنومیک هر کدام از پشه خاکی ها استخراج و با روش های مناسب تخلیص گردید. سپس با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز قطعه ژن; Cytochorome b (mtDNA) gene تقویت شد. قطعه مزبور در گونه های مختلف تعیین توالی (Sequencing) گردید. پس از آنالیز توالی ها ی اسیدهای نوکلئویک پشه خاکی ها ی صید شده از نقاط مختلف ایران با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری توالی ها دو بدو و نیز گروهی مورد آنالیز و مقایسه قرار گرفتند. در صورت وجود تنوعی با الگوی مشخص در پشه خاکی های ایران و سایر کشورها با طراحی و استفاده از یک سیستم PCR-RFLP برای شناسایی آنها اقدام نمودیم. بعلاوه نحوه استفاده از تستهای T-test ، ANOVA و Kruskal–Wallis و در صورت معنی دار بودن اختلاف آماری در اندازه های صفات ، چگونگی استفاده از تستهای Post Hoc-Bonferroni و Mann-Whitney بطور عملی مورد اسفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این یافته ها علاوه بر اهميت آنها درمطالعات اپيدميولوژيک ليشمانيوزها، باعث ایجاد بسترتحقیقاتی و انگیزه مناسب جهت مطالعات بعدی در زمینه Vectorial Capacity و Vectorial Competence جمعیت های مختلف خواهد بود. همچنین این نتایج کمک شایانی به شناخت صحیح گونه وترمیم کلید تشخیص پشه خاکی های این تحت جنس و در نهایت کنترل منطقي بيماري در ایران می نماید.

لامبرت

اول

180

راهنمای پزشکان در مورد بندپایان مهم از نظر پزشکی

دکتر حسن وطن دوست - احمدعلی حنفی بجد - رضا جعفری

در این کتاب، بندپایان حائز اهمیت پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و راهکارهای کنترل آنها و درمان عوارض ناشی از صدمات این بندپایان ارائه شده است.

1380

دانشگاه علوم پزشکی تهران

اول

256

964-92640-4-3

تعداد کل: 3